Sastanak IO održan je 23. februara 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL.
Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, Aleksandar Ivković i Srđan Šijak.

Dnevni red
1. Izbor i opoziv delegata SRBATCA
2. Izrada sajta SRBATCA
3. Priprema predloga za Radnu grupu:stimulativne otpremnine, osiguranje dozvola i rekreativni odmor za KL
4. Prostorije SRBATCA

1. Izbor i opoziv delegata se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu delegata. Prelaskom delegata Skupštine u IO stvorila se potreba za izborom novih. U skladu sa tim odlučeno je da se raspišu izbori za delegate po svim RJ i da se završe do 24.4.2015. godine.

2. Izrada sajta SRBATCA – Dogovoreno je sa kolegom Sinišom Drpa da pomogne u ažuriranju postojećeg i izradi novog izgleda sajta SRBATCA.

3. Dogovoreno je predlog uslova za stimulativne otpremnine: 25 godina staža kod poslodavca ili 50 godina života, šta je povoljnije za zaposlenog i najkasnije 24 meseca do ispunjenja uslova za starosnu penziju.
Stimulativna otpremnina je sporazumni raskid ugovora o radu sa poslodavcem..Stimulativnu otpremninu može da zatraži zaposleni KL ili da ponudi Poslodavac.

• Rekreativni odmori – Đukić Vladimir priprema predlog.

Predlozi koji se razmatraju:plaćanje 15 dana RO preko profaktura (do visine i u smeštaju koji će definisati Radna grupa) ili regres tj. novčani iznos koji će se naknadno utvrditi. Za rekreaciju tokom godine, predlog je da se kontaktiraju centri sa potrebnim sadržajima (bazen, različite vrste Programa rekreacije sauna i sl), u svim gradovima gde postoje RJ SMATSA doo.

• Osiguranje dozvola KL

Predlog Aleksandra Ivkovića – postojeći ugovori sa osiguravajućom kućom će se menjati, predložiće se veća osigurana suma od 150 000 evra, umesto dosadašnjih 75 000/100 000 evra. Zdravstveno osiguranje za kontrolore letenja (opciono sa decom tj. članovima porodice) kao dodatna mogućnost pri osiguranju dozvole.

4. Kancelarija 121 u zgradi COKL Beograd biće slobodna za upotrebu od 1. jula 2015. godine. Do tada na raspolaganju je zajednička kancelarija 120.
IO je doneo odluku da SRBATCA obustavi plaćanje svih troškova za prostorije u Uzun Mirkovoj završno sa krajem marta 2015. godine, u cilju smanjenja troškova SRBATCA. Istovremeno preseljenjem kancelarije na aerodrom omogućava se kontrolorima letenja jednostavnija komunikacija sa udruženjem a posebno u smislu časova engleskog jezika.