Page 2 of 2

Izveštaj sa sastanka Izvršnog odbora Udruženja kontrolora letenja

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja kontrolora letenja (UKL) – SRBATCA održan je 9. januara 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL.
Sastanku su prisustvovali: Gorica Lazarević, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, Srđan Šijak i Ljubomir Bojković.

Dnevni red
1. Zapisnik sa Izborne skupštine (potpisan-arhiviran)
2. Deponovanje potpisa – preuzimanje pečata
3. Službeni telefoni
4. Članstvo i organizacija delegata i sistema (reorganizacija)
5. Analiza finansijskog izveštaja za prethodnu godinu i finansijski plan za 2015. godinu (štednja)
6. Kancelarija, prostor na aerodromu (DIR – rešenje o dodeljivanju pisarnice za adresu)
7. Zaduženja članova IO (ka IFATCA i u odborima)
8. Povratak u članstvo (rehabilitacija Cebalovića i Antonijevića)
9. Kontakt sa direktorom SMATSA doo i obnavljanje saradnje sa menadžmentom SMATSA doo
10. Inicijativa ka SMATSA doo u vezi sa finansijskom podrškom za potrebe rekreacije na nedeljnom nivou (fitnes centri, teretane…)
11. Razno

1. Zapisnik sa Izborne skupštine potpisati.
2. Pečati u sefu, odštampati nekoliko primeraka Statuta UKL i dostaviti na uvid članovima.
3. Ostaviti službeni telefon kao kontakt UKL, a za ostale telefone, nakon provere statusa ugovora, raskinuti ugovore. Aparate zadržati do donošenja odluke šta uraditi sa njima.
4. Dati delegatima spisak sadašnjih članova i onih koji su izašli iz UKL. Napraviti spisak članova po OJ. Uraditi pregled stanja i analizirati razloge izlaska iz UKL. Napisati izveštaj o tome. Preduzeti aktivnosti da se članovi koji su u međuvremenu izašli iz UKL vrate u članstvo.
Razmotriti počasno članstvo i definisati način i uslove prijema u počasno članstvo. Počasne članove bira Skupština UKL.
Napraviti sastanak sa Begićem radi detaljnog izveštaja o troškovima u proteklom periodu. Uraditi finansijski plan i način raspoređivanja finansijskih sredstava za 2015. godinu.
5. Analizirati saradnju sa sindikatima u vezi sa organizacijom sportskih aktivnosti. Zaključeno je da će UKL pomoći sindikatima uslužnim plaćanjem sportskih aktivnosti u ime sindikata, zbog pravnih i finansijskih ograničenja, ali uz prethodno dogovoren postupak i rokove.
6. Razjasniti status zaposlenih u UKL. Proveriti status zakupa prostorije u Uzun Mirkovoj i raskinuti ugovor o zakupu i za poslove UKL koristiti prostorije u zgradi CKL.
Održati sastanak sa direktorom SMATSA doo. Stav je da se direktoru predloži saradnja od obostrane koristi.
7. Svaki član IO biće aktivan u nekom komitetu. Treba da ima svoj tim saradnika i baviće se delatnostima komiteta. Sve što je vezano za struku, stručni predlozi, sugestije i mišljenja biće dostavljeni menadžmentu SMATSA.
Na sledećem sastanku odrediće se koji članovi IO će voditi koji komitet.
8. IO predložiće Skupštini da Cebalović i Antonijević postanu počasni članovi UKL i pripremiće zahvalnice za njihovo prethodno zalaganje u radu. Kontakt sa direktorom SMATSA doo sa stavom da se iz njihovih dosijea izbriše negativna karakteristika koja je stavljena na insistiranje bivšeg direktora i menadžmenta.
9. Stav IO je da je potrebno intenzivirati saradnju sa menadžmentom SMATSA doo.
10. Pokrenuće se inicijativa da se pod povoljnim uslovima omogući rekreacija za KL.
11. Postoji namera UKL da uspostavi saradnju sa AIR SERBIA kako bi se kontrolorima letenja omogućili kabinski letovi i popusti na avionske karte.
Predlog IO da se sastanci održavaju na mesec dana.
U narednom periodu planirano je uređenje sajta SRBATCA

Izveštaj sa skupštine Udruženja kontrolora letenja Srbije

Dana 21.12.2014. u Centru Oblasne kontrole letenja, u Beogradu, održana je redovna godišnja Skupština Udruženja kontrolora letenja Srbije.

Skupštinu je vodio predsednik Vladimir Đukić uz prisutstvo potpredsednika Gorice Lazarević i člana IO Aleksandra Ivkovića.

Prisutni delegati : 10 od 17 delegata i tri pisane izjave delegate koji su bili sprečeni da se odazovu. Skupština je konstatovala da postoji kvorum za glasanje (13 od 17), pa se utvrdio sledeći dnevni red :

 1. Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu.
 2. Finansijski izveštaj za 2014. godinu.
 3. Izbori za predsednika-potpredsednika Udruženja, izbori za članove Izvršnog odbora Udruženja

 

 1. Delegati su se saglasili da su upoznati sa izveštajem o radu Udruženja za protekli period i jednoglasno usvojili izveštaj o radu bez diskusije
 2. Finansijski izveštaj je takodje usvojen od strane delegata, jednoglasno, bez diskusije
 1. Za potrebe izbora oformljena je komisija u sastavu: Nenad Arsić, Šijak Srđan i Ljubomir Bojković. Naknadnu kandidaturu Vladimira Đukića za mesto člana u IO, Skupština je usvojila u odnosu 11 glasova za, 2 protiv.

Skupštini su prezentovane dve kandidature za mesta predsednika-potpredsednika Udruženja. Zbog opravdane odsutnosti Ivana Popovića I Bojana Cvetkovića, Skupštini su se obratili Zoran Ljubišić i Dušan Savović i u kratkim crtama predstavili planove Udruženja u narednom periodu.

Nakon toga se prešlo na glasanje, pa je izborna komisija dostavila Skupštini sledeće rezultate glasanja :

Kandidatura:

Predsednik Ivan Popović, potpredsednik Zoran Ljubišić:   12 glasova

Kandidatura:

Predsednik Bojan Cvetković, potpredsednik Dušan Savović:   1 glas

Skupština Udruženja je konstatovala da je, za mandate od 4 godine, za predsednika izabran Ivan Popović, a za potpredsednika Zoran Ljubišić.

Nakon toga se prešlo na izbor članova Izvršnog odbora po principu 3 Acc dozvole i 2 App dozvole.

Rezultati koje je dostavila izborna komisija su sledeći :

Acc kandidati, broj glasova:

 • Ljubomir Bojković – 9
 • Milan Vlahović – 8
 • Aleksandar Ivković – 8
 • Bojan Cvetković – 6
 • Miloš Roganović – 4
 • Nikola Delević – 2
 • Dragana Petković – 2

App kandidati,  broj glasova :

 • Vladimir Đukić – 10
 • Srđan Šijak – 9
 • Dušan Savović – 3
 • Srđan Petrović – 2
 • Snežana Gagić – 1
 • Slađana Simić – 1

 Skupština Udruženja je konstatovala da će Izvršni odbor Udruženja predstavljati : Ljubomir Bojković, Milan Vlahović, Aleksandar Ivković, Vladimir Đukić i Srđan Šijak.

Dosadašnji predsednik Vladimir Đukić se zahvalio svim članovima IO za rad u predhodnom period kao i članovima za ukazano poverenje, i poželeo novo-izabranom predsedniku Ivanu Popoviću, potpredsedniku Zoranu Ljubišiću i izabranim članovima Izvršnog odbora puno uspeha u daljem radu, čime je ova Skupština završena.

U Beogradu, 21.12.2014.

© 2021 SRBATCA

Theme by Anders NorénUp ↑