Authoradmin

Zapisnik sa Skupštine Udruženja kontrolora letenja Srbije 22.12.2016.

Zapisnik sa Skupštine Udruženja kontrolora letenja Srbije i Crne Gore

IFATCA, 55th Annual Conference

25795120736_13a71e5261_z 25795791821_fed78fa1ce_k

IFATCA CIRCULAR, April 2016 — Post Conference

IFATCA_Circular_April16

Air Serbia – Preferencijalne cene za zaposlene SMATSA

Air Serbia, preferencijalne cene – SMATSA

Izveštaj Radne grupe za sačinjavanje predloga mera za rešavanje statusnih pitanja kontrolora letenja

Dokument_20150827_141807

Časovi engleskog jezika

Obaveštavamo Vas da će se časovi engleskog jezika za članove SRBATCA održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 09.00 – 15.00 u prostorijama Udruženja (kancelarija 121 u staroj zgradi OKL).

Zaintersovani članovi mogu da se jave na brojeve telefona:

011-3814669

062-227814 (Tanja).

Studijski program Vazduhoplovno inženjerstvo

Nastavno-naučno veće Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Begradu prihvatilo je inicijativu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA doo), SMATSA  Vazduhoplovne akademije iz Vršca i Odseka za vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu za pokretanje zajedničkog studijskog programa „Vazduhoplovno inženjerstvo” za sticanje zvanja:

1. Saobraćajni pilot – inženjer vazdušnog saobraćaja
2. Kontrolor letenja – inženjer vazdušnog saobraćaja.

Osnovne strukovne studije trajaće tri godine. Studenti koji završe fakultet imaće 180 ESPB bodova. U narednom periodu očekuje se da Nastavno-naučno veće Saobraćajnog fakulteta prihvati i verifikuje program ”Vazduhoplovno inženjerstvo” i uputi ga na odobrenje Univerzitetu u Beogradu koji zatim pokreće postupak akreditacije.

Plan nastave, na početku strukovnih studija za pilote, predviđa prvi deo školovanja u Vršcu gde SMATSA ima svoj aerodrom i Akademiju, dok će nastavak i kraj školovanja biti realizovan na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Budući kontrolori studiraće na Saobraćajnom fakultetu i Školskom centru SMATSA u Beogradu, koja je za te namene kupila i 2D/3D simulator letenja poslednje generacije. Kraj studiranja predstavljaće završni rad iz stručnog predmeta koji zahteva odbranu diplomskog rada. U nacrtu plana predviđa se da prva godina ima 11 predmeta, od kojih su dva izborna, druga godina imaće 14 predmeta, uključujući i praktičnu nastavu, a treća 9 predmeta i završni rad.

Ovaj školski program odnosi se i na sve pilote koji su prethodnih godina završili ATP (A) INTEGRATED obuku u Vršcu i kontrolore letenja sa važećim dozvolama, koji će direktno upisivati Saobraćajni  fakultet Univerziteta u Beogradu.

Studenti koji završe program Vazduhoplovno inženjerstvo dobijaće dve diplome – SMATSA Vazduhoplovne akademije i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obaveštenje o izboru delegata u CKL i AKL Beograd

Na osnovu odluke IO Udruženja kontrolora letenja Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu organa Udruženja, u CKL-u raspisuju izbori za 2 delegata. Izbori se raspisuje zbog prelaska 2 delegata na izbornoj Skupštini u Izvršni odbor Udruženja.
Rok za prikupljanje kandidatura je 17. april 2015. Izbori će se sprovesti od 20-24. aprila.
Tročlana komisija zadužena za izbore u CKL-u:

1. MARIJA JOVIČINAC
2. BOJAN ŠARANOVIĆ
3. IGOR HAJDERPAŠIĆ

Kandidature možete dostaviti članovima komisije, delegatima , članovima Izvršnog odbora ili na e-mail: srbatca@sbb.rs
Delegati u CKL:

1. MARIJA JOVIČINAC
2. VLADIMIR ŠTRBAC
3. MLADEN MESAREK
4. LJUBOMIR MENIĆANIN
5. IVAN MITRANIĆ
6. NENAD ARSIĆ

Izvršni odbor Udruženja:

1. IVAN POPOVIĆ
2. ZORAN LJUBIŠIĆ
3. VLADIMIR ĐUKIĆ
4. ALEKSANDAR IVKOVIĆ
5. SRĐAN ŠIJAK
6. LJUBOMIR BOJKOVIĆ
7. MILAN VLAHOVIĆ

Na osnovu odluke IO Udruženja kontrolora letenja Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu organa Udruženja, u AKL Beograd raspisuju izbori za 1 delegata. Izbori se raspisuje zbog prelaska delegata na izbornoj Skupštini u Izvršni odbor Udruženja.
Rok za prikupljanje kandidatura je 17. april 2015. Izbori će se sprovesti od 20-24. aprila.
Tročlana komisija zadužena za izbore u AKL-u:

1. ŠIJAK SRĐAN
2. FRENC MILIVOJ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ

Kandidature možete dostaviti članovima komisije, delegatima , članovima Izvršnog odbora ili na e-mail: srbatca@sbb.rs
Delegat u AKL BEOGRAD:

1. UROŠ MITROVIĆ

Izvršni odbor Udruženja:

1. IVAN POPOVIĆ
2. ZORAN LJUBIŠIĆ
3. VLADIMIR ĐUKIĆ
4. ALEKSANDAR IVKOVIĆ
5. SRĐAN ŠIJAK
6. LJUBOMIR BOJKOVIĆ
7. MILAN VLAHOVIĆ

Udruženje kontrolora letenja Srbije

Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora SRBATCA ZIO 3/2015

Sastanak IO održan je 23. februara 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL.
Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, Aleksandar Ivković i Srđan Šijak.

Dnevni red
1. Izbor i opoziv delegata SRBATCA
2. Izrada sajta SRBATCA
3. Priprema predloga za Radnu grupu:stimulativne otpremnine, osiguranje dozvola i rekreativni odmor za KL
4. Prostorije SRBATCA

1. Izbor i opoziv delegata se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu delegata. Prelaskom delegata Skupštine u IO stvorila se potreba za izborom novih. U skladu sa tim odlučeno je da se raspišu izbori za delegate po svim RJ i da se završe do 24.4.2015. godine.

2. Izrada sajta SRBATCA – Dogovoreno je sa kolegom Sinišom Drpa da pomogne u ažuriranju postojećeg i izradi novog izgleda sajta SRBATCA.

3. Dogovoreno je predlog uslova za stimulativne otpremnine: 25 godina staža kod poslodavca ili 50 godina života, šta je povoljnije za zaposlenog i najkasnije 24 meseca do ispunjenja uslova za starosnu penziju.
Stimulativna otpremnina je sporazumni raskid ugovora o radu sa poslodavcem..Stimulativnu otpremninu može da zatraži zaposleni KL ili da ponudi Poslodavac.

• Rekreativni odmori – Đukić Vladimir priprema predlog.

Predlozi koji se razmatraju:plaćanje 15 dana RO preko profaktura (do visine i u smeštaju koji će definisati Radna grupa) ili regres tj. novčani iznos koji će se naknadno utvrditi. Za rekreaciju tokom godine, predlog je da se kontaktiraju centri sa potrebnim sadržajima (bazen, različite vrste Programa rekreacije sauna i sl), u svim gradovima gde postoje RJ SMATSA doo.

• Osiguranje dozvola KL

Predlog Aleksandra Ivkovića – postojeći ugovori sa osiguravajućom kućom će se menjati, predložiće se veća osigurana suma od 150 000 evra, umesto dosadašnjih 75 000/100 000 evra. Zdravstveno osiguranje za kontrolore letenja (opciono sa decom tj. članovima porodice) kao dodatna mogućnost pri osiguranju dozvole.

4. Kancelarija 121 u zgradi COKL Beograd biće slobodna za upotrebu od 1. jula 2015. godine. Do tada na raspolaganju je zajednička kancelarija 120.
IO je doneo odluku da SRBATCA obustavi plaćanje svih troškova za prostorije u Uzun Mirkovoj završno sa krajem marta 2015. godine, u cilju smanjenja troškova SRBATCA. Istovremeno preseljenjem kancelarije na aerodrom omogućava se kontrolorima letenja jednostavnija komunikacija sa udruženjem a posebno u smislu časova engleskog jezika.

Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora SRBATCA

Sastanak IO SRBATCA održan je 09.02. 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL.
Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, , Vladimir Đukić, Aleksandar Ivković, Srđan Šijak i Ljubomir Bojković, Dušan Savović, Milan Vlahović i Bruno Genal

Dnevni red
1. Izveštaj predsednika SRBATCA sa sastanka sa direktorom SMATSA
2. Zadaci radne grupe
3. Konferencija u Sofiji
4. Zaduženja članova IO
5. GFL – aktivnosti
6. Razno

1. Direktor podržava aktivnosti SRBATCA na rešavanju statusnih pitanja KL. Za sada će SRBATCA privremeno koristiti kancelariju br. 120 (zgrada COKL), zajedno sa sindikatima, dok se ne oslobodi kancelarija 121. HUM treba da dostavi rešenje za korišćenje kancelarije.

2. Održan je prvi sastanak radne grupe, koja je formirana po rešenju direktora SMATSA, u čijem sastavu su i predstavnici SRBATCA. Radna grupa ima zadatak da uradi predloge za rešavanje sledećih statusnih pitanja KL: osiguranje dozvola KL, stimulativne otpremnine za KL i način korišćenja plaćenog odustva radi održavanja psihofizičke kondicije (u daljem tekstu rekreativni odmor).
– Osiguranje dozvola KL – predstavnici SRBATCA dostaviće predlog sa principima za osiguranje dozvola na nivou SMATSA (pravna služba je potvrdila da za to postoji pravni osnov). pri definisanju principa SRBATCA predlog.Sindikata CKL predstavlja polazni osnov. Zaduženi za izradu predloga su Aleksandar Ivković i Ljubomir Bojković.
– Stimulativne otpremnine –uradiće se predlog principa koji će obuhvatiti sve kategorije KL (granica godina sticanja prava na stimulativnu otpremninu, ukupan broj godina provedenih na radu kod poslodavca…). Za izradu predloga zaduženi su Zoran Ljubišić i Srđan Šijak..
– Rekreativni odmor za KL – Vladimir Đukić i Milan Vlahović će izraditi predlog uslova i načina sprovođenja plaćenog rekreativnog odmora i rekreacije KL u toku cele godine. Osim uslova koje će definisati, SRBATCA će učestvovati aktivno i u tenderima za izbor hotela/sportsko rekreativnih centara za ove potrebe.
Planirano je da naredni sastanak radne grupe SMATSA bude 20. ili 23. 02. 2015. godine. Svi predlozi SRBATCA treba da budu dostavljeni do kraja marta 2015. godine, kako bi se moglo krenuti u realizaciju po predlozima od 2016. godine.

3. Konferencija IFATCA održava se od 20. do 24.4.2015. godine, u Sofiji. Zaključeno je da je potrebno prisustvo predstavnika SRBATCA. Predlog je da na konferenciju ide predsednik i predstavnici komiteta SRBATCA

4. Određeni su članovi IO i zadaci u oviru komiteta SRBATCA:
• Administrativni komitet – komitet A – Zoran Ljubišić i Srđan Šijak;
• Strukovni komitet – komitet B Aleksandar Ivković i Ljubomir Bojković
• Komitet za sport – komitet C – Vladimir Đukić i Milan Vlahović.

5. Organizacija GFL2017, na Kopaoniku 2017. godine. Predlog je da se aktivnosti oko organizacije vrši Organizacioni komitet GFL2017, na čelu sa Dušanom Savovićem, preko SRBATCA. Potreban je internet domen za potrebe organizacije GFL2017. Predlog je da SRBATCA otvori namenski dinarski i devizni račun isključivo za potrebe organizacije GFL.
Bruno Genal je predložio da se za potrebe GFL2017 angažuje neka agencija koja bi se bavila organizacijom na osnovu zahteva koje podnese naš tim za GFL2017. SMATSA može da bude sponzor prve ili zadnje večeri. Uobičajeno je da se uključe i sponzori Thales, Frequentis itd.
Finansijski plan za organizaciju treba da bude urađen do oktobra 2015. godine kako bi se u finansijskom planu predvidela i obezbedila sredstva.
15.06.2016. godine je krajnji datum za prvu uplatu. Organizacioni komitet GFL2017 imaće kompletan predlog za otprilike 20-ak dana.
Savović je predložio da se deo novca obezbedi za marketinške potrebe do septembra 2015. godine.

– Ivan Popović je zadužen za kontakt sa Er Srbijom u vezi sa popustima za avio karte. Predlog je da SRBATCA dobije mogućnost korišćenja servis karata – besplatnih i sa popustima.

– Kabinski letovi načelno su dogovoreni od strane Predsednika SRBATCA i izvršnog direktora Er Srbije ali je potrebna formalna finalizacija dogovora preko SMATSA.
U vezi korišćenja službenih telefona odlučeno je da se napravi novi ugovor sa Telenor-om. Biće zadržana samo tri telefonska broja.

Sledeći sastanak Izvršnog odbora SRBATCA planiran je za desetak dana.

© 2021 SRBATCA

Theme by Anders NorénUp ↑